Nr Population   City
121,600,000 Mumbai
221,500,000 Delhi
315,700,000 Calcutta
47,850,000 Madras
57,350,000 Bangalore
67,150,000 Hyderabad
75,650,000 Ahmedabad
84,625,000 Poona
93,875,000 Surat
103,475,000 Kanpur
113,050,000 Jaipur
122,800,000 Lucknow
132,700,000 Nagpur
142,350,000 Patna
152,025,000 Bhilai
161,870,000 Indore
171,870,000 Vadodara
181,820,000 Coimbatore
191,810,000 Bhopal
201,730,000 Ludhiana
211,700,000 Agra
221,660,000 Kochi
231,610,000 Visakhapatnam
241,600,000 Meerut
251,580,000 Asansol
261,560,000 Bhubaneshwar
271,550,000 Nasik
281,520,000 Chandigarh
291,470,000 Benares
301,460,000 Kolhapur
311,350,000 Jamshedpur
321,350,000 Madurai
331,320,000 Rajkot
341,300,000 Jabalpur
351,290,000 Dhanbad
361,270,000 Amritsar
371,230,000 Allahabad
381,220,000 Vijayawada
391,180,000 Srinagar
401,170,000 Aurangabad
411,100,000 Sholapur
421,100,000 Thiruvananthapuram
431,090,000 Ranchi
441,040,000 Jodhpur
451,030,000 Gauhati